AME-Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ 2020

2020.06.12_AME_Giay ủy quyền