Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017.

BCTC kiem toan 2017.1