Bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty

Bo nhiem nguoi phu trach quan tri - da ky