Chưa được phân loại

Danh sách cổ đông

Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% trở lên vốn cổ phần của công ty và những người có liên quan; Danh sách cổ đông sáng lập và tỷ lệ cổ phần nắm giữ; Cơ cấu cổ đông tại ngày chốt gần nhất trên mức vốn thực góp hiện tại. Danh sách Cổ đông nắm giữ trên 5% vốn Cổ phần của Công ty và những người có liên quan tại ngày 20/07/2018 Bảng 1- Danh sách cổ đông nắm giữ trên 5% vốn cổ phần AME ngày …

22 Tháng Mười Một 2018| Chưa được phân loại