CBTT – Thông báo của VSD về việc hủy Danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020, ngày đăng ký cuối cùng 31/03/2020.

679-2020-CBTT-AME