Cơ cấu tổ chức

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C

Diễn giải:

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ): Là cơ quan quyết định cao nhất của công ty bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết. ĐHĐCĐ có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

Hội đồng quản trị (HĐQT): Là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị giám sát, chỉ đạo Tổng Giám đốc công ty và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của công ty. Quyền và nghĩa vụ của HĐQT do Pháp luật và Điều lệ công ty, các quy chế nội bộ của công ty và nghị quyết ĐHĐCĐ quy định.

Ban kiểm soát (BKS): Ban kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông bầu ra để thực hiện nhiệm vụ giám sát Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc công ty trong việc quản lý và điều hành công ty; chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Ban Tổng giám đốc: Công ty hiện nay có một Tổng Giám đốc và một Phó Tổng Giám Đốc, Tổng Giám đốc do HĐQT bổ nhiệm và bãi nhiệm.

STT Họ và tên Chức vụ
1 Nguyễn Minh Nhật Tổng Giám Đốc
2 Lê Thị Bích Liên Phó Tổng Giám Đốc