Nghị quyết số 1639/2020/NQ/AME-HĐQT ngày 25/11/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Alphanam E&C về việc bổ nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc đối với Bà Âu Thiên Hương

Công ty Cổ phần Alphanam E&C bổ nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc đối với Bà Âu Thiên Hương

2020.11.25 CBTT ve viec bo nhiem PTGD voi Mrs Au Thien Huong (signed)